Evsel Katı Atık Bedeli tarifelerinin uygulanması

image

T.C.
VAN/İPEKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İHALE İLANI

1-Evsel Katı Atık Bedeli tarifelerinin uygulanması, sözleşmelerin yapılması,tahakkuk ve tahsilat ön hazırlıklarının yapılması, daha sağlıklı bir evsel katı atık sistemi kurulabilmesi için gerekli olan iş yeri envanterlerinin yapılması, envanter kayıtları ile belediye sicil kayıtlarının güncellenmesi, evsel katı atık tahakkuk ve tahsilat yazılımının oluşturulması ile işyerlerinden evsel katı atık tahsilatı yapılması suretiyle gelirlerin artırılması işi,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi Kapsamında “Açık Teklif Usulü’’ ile 12 aylık gelir paylaşımı işi ihalesi,İpekyolu Belediye Başkanlığı  (Hafiziye Mahallesi Serdar 2. Sokak  No:3 İpekyolu/VAN )Ana Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.


İşin Tanımı

İşin Miktarı

İşin Niteliği

Muhammen Tahmin Bedeli(TL)

%3 Geçici Teminat(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Evsel katı atık bedeli taifelerinin uygulanması sözleşmelerin yapılması tahakkuk ve tahsilat ön hazırlıklarının yapılması daha sağlıklı bir evsel katı atık sistemi kurulabilmesi için gerekli olan iş yeri envanterlerinin yapılması envanter kayıtları ile belediye sicil kayıtlarının güncellenmesi evsel katı atık tahakkuk ve tahsilat yazılımının oluşturulması ile işyerlerinden evsel katı atık tahsilatı yapılması suretiyle gelirlerin artırılması işi.

1 Kalem

 

Hizmet Alımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllık

586.833,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teklif Edilen Bedelin %3’ü

(17.605,00 TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

NOT: Muhammen tahmin bedeli KDV’den istisnadır.

2- GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLİKLERDEN İSTENECEK BELGELER

a)      Dilekçe(iş yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

b)      Kanuni ikametgah Belgesi( Nüfus Müdürlüğünden Veya e-Devlet) ilan tarihinden itibaren olacaktır.

c)       Nüfus Cüzdan Fotokopisi

d)      İmza sirküleri veya imza beyannamesi(Noterden tasdikli)

e)      Geçici İhale Teminatı Mektubu veya nakit yatırdığına dair makbuz

f)       Adli sicil Kaydı (Varsa her ortak için ayrı ayrısunulacaktır. Cumhuriyet Savcılığından veya e- Devlet alınabilir.)İlan tarihinden itibaren olacaktır.

g)      Şartname Bedeli Makbuzu 500,00TL

h)      SGK ve Vergi dairelerinden borcu yoktur Belgesi (ihale tarihi itibari ile olacaktır.)

i)        Tüzel kişi ise Oda Kayıt ve Yetki Belgesi (2023 içinde alınmış olacaktır.)

j)        Ayrıca şirket veya istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ve imza beyannamesi (Noterden Tasdikli)

k)      Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişi)

l)        İdari Şartname(istekli tarafından kaşe ve imzalı olacaktır.)

İstekliler (d,i,j,k) bentlerinde yazılı olan belgelerin aslını veya noter yada idare tarafından aslı idarece görülmüştür onaylı örneklerini teklif dosyalarında sunacaklardır.

3- Muhammen bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat banka teminatı mektubu ihale tarihi ile en az 150 gün olmalıdır veya Van İpekyolu Belediyesi Halkbank Şubesi IBAN No:

TR 28001200933900007000047 nolu hesabına yatırılacaktır.