İpekyolu Hafiziye Mahallesinde bulunan 5 adet büfenin (1, 2, 3, 4 ve 5 nolu büfeler ayrı ayrı olarak ihale edilip -20’şer dakika arayla) 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi dosyadaki teknik ve özel şartlara göre ihale edilecektir.

1)      İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45, 46. Ve 47. maddesine göre açık arttırma usulü ile yapılacaktır.
2)      İhale, 02.02.2024 tarihine rastlayan Cuma günü Saat:15.00’ da  ( Her Büfe için 20’şer dakika arayla) Hafiziye Mah. Serdar 2. Sok. İPEKYOLU / VAN adresinde bulunan Belediye başkanlığımızın toplantı odasında Belediye Encümenince yapılacaktır.
3)     
Tahmin edilen muhammen bedel =
(1 büfe için) Aylık 15.000,00 TL * 36 ay = 540.000,00  TL’ dir. (KDV HARİÇ)
4)     
İhale ile ilgili şartnameler ve diğer evraklar, mesai saatleri içerisinde İpekyolu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir.  
5)      İhaleye katılacak olanların 1.000,00 TL şartname ücretini (Halk Bankası A.Ş. Van Merkez Şubesi TR280001200933900007000047 nolu hesaba) veya belediyemiz veznesine yatırmaları zorunludur. Makbuzlarını ihale dosyası içinde komisyona sunacaklardır. Satın aldıkları şartnameleri her sayfasını kaşe veya isim ve soy isim yazarak imzalı bir şekilde ihale dosyasına koyacaklardır.
6)      İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.
7)      İşin süresi yer tesliminden itibaren 36 (otuz altı) aydır.
8)      İhaleye katılım saplamak için;

Gerçek Kişiler İçin;

  •  Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu (Her Büfe için Ayrı Ayrı Geçici Teminat Yatırılacaktır.) Muhammen bedelin %3’ü 16.200,00 TL
  • Vekaleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekaletnamesi ve imza sirküsü
  • 2024 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikametgâh belgesi,
  • Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Adres Beyanı),
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Adli Sicil Kayıt Belgesi, Noter tasdikli imza beyannamesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6111 sayılı yasaya istinaden yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç)

Tüzel Kişiler için;

  • Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu (Her Büfe için Ayrı Ayrı Geçici Teminat Yatırılacaktır.) (Muhammen bedelin %3’ü 16.200,00 TL)
  • Vekaleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekaletnamesi ve imza sirküsü
  • 2024 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikametgâh belgesi,
  • Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Adres Beyanı),
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Adli Sicil Kayıt Belgesi, Noter tasdikli imza beyannamesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6111 sayılı yasaya istinaden yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç)

Not; Tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur

  9.   Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.
10.   Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
11.   Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İdare 2886 Sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
12. 
Posta yolu ile Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir
13. İhale dokümanına esas şartname ve diğer belgelerin temini için İpekyolu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

2886 sayılı Yasanın 17. ve 18. maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR.

                                                                                 

#ilangovtr Basın No ILN01970585