1) Üniversitemiz Yerleşkesi içinde bulunan 2 Adetİşletmenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca, 3 (Üç) yıl üzerindenKapalı Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

2)İhale Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yapılacaktır.İhale Tarihi: 30/01/2024Salıgünü saat 10:00'da yapılacaktır.

3) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri

MADDE 6- (1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen dokümanları dosya içerisinde ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna sunmaları zorunludur.
2) Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişiler
a) İlan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ikametgâh belgesi (Asıl) Gerçek Kişiler
b) Bağlı bulunduğu odadan alınmış, ilan tarihi yılı içinde Ticari İkametgâh belgesi (Asıl) Tüzel Kişiler

c) Tebligat için adres beyanı (İmzalı/kaşeli)

d) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

e) T.C. Kimlik numarasını bildirmek üzere nüfus cüzdan fotokopisi Gerçek Kişiler

f)Vergi kimlik numarası beyanı veya vergi levhası (İmzalı/kaşeli) Tüzel Kişiler

g) Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl)

h) Geçici Teminat Belgesi (Asıl)

                Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

(i) Tedavüldeki Türk Parası olarak teminat verilmesi; üniversitemizin ilgili birimine yatırıldığına dair dekont.

(ii) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları.

(iii) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

ı) Teklif Mektubu (Ekteki standart forma ya da bu şartnamenin 7. maddesinin b fıkrasına uygun olacaktır)

j) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (Asıl), ayrıca ortak girişim için istenilen belgeler her bir ortakça ayrı ayrı verilecektir.

k) Noter onaylı İmza Sirküleri (Asıl)

l) Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)

m) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri (Asıl ya da noter onaylı) / Tüzel Kişiler

n) Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Faaliyet Belgesindeki NACE kodu, müracaat edilen işletme için istenen ve aşağıda belirtilen kodla birebir aynı olmalıdır.

Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişiler İçin NACE Kodları,

Restaurant İşletmesi NACE Kodu: 56.10.08              /Süt FabrikasıNACE Kodu: 10.51.05

o)Kiraya verilecek İşletmelerin muhammen bedel ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

İŞLETME ADI

Muhammen Bedel (Yıllık) (KDV hariç)

Geçici
Teminat (%3) 3 Yıllık Muhammen bedel üzerinden yatırılacaktır.

Türk Müziği Devlet Konservatuarı Restaurant

198.771,60 ₺TL

596.314,80 ₺*3/100=17.889,45 ₺TL

Süt Fabrikası İşletmesi

146.463,50 ₺TL

439.390,50 ₺*3/100=13.181,72 ₺TL

ö) Gerçek kişilerde şahsın kendisine ait Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge,Tüzel Kişilerde Şirket müdürü/müdürlerinin ve ortaklarının her birinin ayrı ayrı Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge(Asıl)

p)İsteklilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge(Asıl)

r) Türk Müziği Devlet Konservatuarı Restaurant İşletmesi için Kamu Kurumlarında ihale tarihinden itibaren geriye dönük olarak son10 yıl içerisinde en az 2 yıl işletmecilik yaptığına dair kanıtlayıcı belgeyi ilan tarihinden sonra ibraz etmek.

s) Türk Müziği Devlet Konservatuarı Restaurant İşletmesi için katılacak isteklinin, TÜRKPATENT ve Marka Kurumu nezdinde kendi adına en az 3 yıl süreli tescilli markası bulunması zorunludur.

ş)Süt fabrikası için ilan tarihinden önce aktif çalışan Gıda Mühendisi olması zorunludur. (SGK girişli olmalıdır.)t)Daha önce üniversitemizce gerçekleştirilen benzer ihalelere katılıp, ihale uhdesinde kalan fakat sözleşme imzalamayanlar ile sözleşmesini tek taraflı fesheden gerçek veya tüzel kişiler bu ihaleye giremez.

u)Kampüs alanında mevcut olarak hizmet veren işletmelerin ihale tarihi itibariyle idareye kira, su, elektrik ve ısınma giderleri vb. gibi borcu varsa bu ihaleye katılamazlar.

ü) Yer görme belgesini ibraz etmek

v)İstekliler birden fazla işletmeye teklif veremez.

y)Firmaların sunduğu tüm belgelerin Asıl olması gerekir.

4)İhale konusuna ilişkin şartname Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir veya 500 (Beşyüz) ₺karşılığındatemin edilebilir.

5) Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6) Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmede serbesttir.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN01969676