20 Kalem Hepafiltre Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/217223

1-İdarenin

a) Adı

:

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-VAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süphan Mahallesi Hava Yolu Kavşağı 1. Kilometre EDREMİT/VAN 65100 VAN MERKEZ/VAN

c) Telefon ve faks numarası

:

4322179199 - 4322179199

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

20 Kalem Hepafiltre Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

20 Kalem Hepafiltre Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ilgili birim Depoları

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Malzemeler sözleşmenin imzalanmasını müteakip 20 (yirmi ) gün içerisinde ilgili hastaneye montajı yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin yürürlüğe girmesi işe başlama tarihi kabul edilecektir .

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

13.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

S.B.Ü.Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Satınalma İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İhaleye katılacak firmalar Eurovent Sertifika ya sahip olacak ve yeterlilik tablosunda Sunmalıdır.

İhaleye katılacak firmalar İSO9001:2015,İSO14001:2015 ve İSO45001:2018 belgelerine sahip olacak ve yeterlilik tablosunda söz konusu belgelerin ayırt edici numarası bulunacaktır.

İhaleye katılacak firmalar TSE TS12850 Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olacak ve yeterlilik tablosunda söz konusu belgenin ayırt edici numarası bulunacaktır.

İhaleye katılacak firmalar  Hepa Filtreler için EN1822-4 Test Sertifikasına Sahip olmalı ve yeterlilik tablosunda söz konusu belgenin ayırt edici numarası bulunacaktır. 

4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

Hepafiltrelerin EN-1822-1 standartlarında H13 sınıfında olduğuna dair belge Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirime istinaden asıl evraklarla birlikte verilecektir.

İmalatçı firmanın DIN EN ISO 9001’in gereklerini yerine getirdiğine dair TÜV ve/veya TÜRKAK belgesi Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirime istinaden asıl evraklarla birlikte verilecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

a)İhaleden önce numune verilmeyecektir. İhale komisyonu e-ihale sonrasında isteklilerden teklif vermiş oldukları kalemlere ait numune talebinde bulunacaktır. Numune talebi isteklilere EKAP üzerinden tebligat yöntemi ile bildirilecek olup; numune istem yazısının tebliğini takip eden günden itibaren 5 iş günü içinde numune teslimi idaremize yapılacaktır. Teslim edilen numuneler üzerinde isteklinin unvanı, telefon numarası,  ihale kayıt numarası, ihale sıra numarası, ürünün onaylanmış barkod numarası kolay çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde belirtilecektir. 

b) İstenen süre içerisinde numune getirmeyen istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01990640