İHALE İLANI
VAN YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Gevaş ilçesi İzzetin Şir Camii ve Medresesinin Restitüsyon ve Restorasyon Uygulama İşi, 30 Ekim 2018 tarih ve 263 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yayımlanan“Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları Ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarına Dair Usul Ve Esaslar 22. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

:2023/867892

 

1-) İdarenin

a) Adresi

:SELİMBEY MAHALLESİ İPEKYOLU CADDESİ 24/1 65100 İPEKYOLU/VAN

b) Telefon ve faks numarası

: (432) 212 0028

c) Elektronik posta adresi (varsa)

d)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:http://www.van.gov.tr/yikob/ihale

: -

 

2-) İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü, miktarı

: 1 adet tescilli cami restorasyonu

b) Yapılacağı yer

:Gevaş /VAN

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 450(dörtyüzelli) takvimgünü

 

3-) İhalenin

a) Yapılacağı yer

:Van Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı

b) Tarihi ve saati

:11.09.2023 Saat: 10:00

4-) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1-) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.1.1-) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2-) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.2-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2-) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3-) Şekli ve içeriği işe ait Tip İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4-) İşe ait Tip İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Van yatırım İzleme Ve Koor. Başkanlığı adına Halk Bankası AŞ. Van Merkez Şubesi TR40 0001 2009 3390 0005 0001 76 no.lu hesaba işin adı, İKN, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerekyatırıldığını gösteren makbuzlar.
4.1.5-) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6-) İsteklinin ortak girişim olması halinde, işe ait Tip İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7-) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2-) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin herhangi bir belge istenmemektedir.
4.3-) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1-) İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 100’ü oranında iş deneyim belgesi sunacaktır.
İstekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az %80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde;ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulacaktır.
4.3.2-) İş deneyimi olarak, iş durum belgesi sunulması halinde, belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin % 80’inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısı.
4.4-)Bu ihalede benzer iş olarak;B/I işleri kabul edilecektir.2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6 ncı maddesinde belirlenen; Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarından 1. Grup taşınmaz kültür varlığı yapılardan; camii veya mescit veya türbe veya kümbet veya kilise veya sinagog veya medrese veya han veya kervansaray veya hamam veya imaret veya külliye veya tekke veya saray yapısı taşınmazların, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarına dair 660 sayılı İlke Kararının “I-Müdahale Biçimleri” başlığı altındaki 2-b-Esaslı Onarım (Restorasyon) bendine “Yapının rölöveye dayanan restitüsyon ve / veya restorasyon projeleri ile diğer ilgili belgelerin içerikleri ve ölçekleri koruma kurulunca belirlenen müdahalelerine” göre  yapılan restorasyonları benzer iş olarak kabul edilecektir. İstekliler iş deneyimine esas teşkil eden işe ait kurul kararlarını birlikte sunacaklardır.
5-) Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.
6-)İhale dokümanının görülebileceği yer: VAN YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ Selimbey Mah. İpek Yolu Bulvarı No:24/1 İpekyolu Van

      b)  İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: - http://www.van.gov.tr/yikob/ihale-ilanlari

      c)  İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Selimbey Mah. İpek Yolu Bulvarı No:24/1 İpekyolu Van görülebilir ve 250,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. HALK BANKASI A.Ş. VAN MERKEZ TR400001200933900005000176 numaralı hesaba işin adı ve isteklinin adı belirtilerek doküman satış bedeli ödenecek ve banka dekontunun bir nüshası idareye teslim edilecektir.İhale dokümanınınihaleye teklif verecek olanların kendileri veya noter onaylı vekâletnameyi haiz yetkili temsilcileri tarafından ihale saatine kadar satın alınması zorunludur. Doküman satın alınırken sunulacak olan belgelerin (vekaletname, şirket yetkilisi olduğuna dair belgeler. vb) asılları İdarece görülecek, faks veya fotokopi kabul edilmeyecektir.
7-) Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar VAN YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8-)İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
9-)İstekliler teklif edilen bedelin %5 inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10-) Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 500 (beşyüz) takvim günüdür.
11-)Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
DİĞER HUSUSLAR:
1-)
İhale dosyası ekinde verilen birim fiyat analizleri istekliler tarafından doldurularak kaşeli ve imzalı bir şekilde ihale komisyonuna teklif zarfı içinde sunulacaktır.
2-) İhale dosyası ekinde verilen birim fiyat cetveli ve analizleri istekliler tarafından doldurularak kaşeli ve imzalı bir şekilde ihale komisyonuna teklif zarfı içinde sunulacak olup bu cetvellerde yapılacak aritmetik (hesap) hatalar ihaleden elenme sebebidir.
3-)Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlenmesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esasların 52. Maddesine göre bu ihalede, aşırı düşük teklif sınır değeri bu şartnamenin 33. madde hükümlerine göre tespit edilecek olup tespit edilen sınır değerin altında kalan aşırı düşük teklifler savunma istenmeksizin reddedilecektir. 33. Madde hükümleri sadece aşırı düşük teklif sınır değeri tespiti için geçerli olup aşırı düşük teklif değerlendirmesine yönelik alt uygulamalar yapılmayacaktır. Dolayısıyla bu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale komisyonunun değerlendirerek geçerli ve uygun bulduğu aşırı düşük teklif sınırının üzerindeki belgeleri geçerli ve ihale dokümanı açısından uygun ilk tekliftir.                                          İLAN EDİLİR.

#ilangovtr                      BASIN- ILN01882962

#ilangovtr Basın No ILN01882962