Karayolları 11 (Van) Bölge Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi Tesis Edilmesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/242930

1-İdarenin

a) Adı

:

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

b) Adresi

:

Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe Çankaya/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

312 449 81 00 - 312 449 71 20 - 312 449 71 23

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Karayolları 11 (Van) Bölge Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi Tesis Edilmesi İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

165 kalemden oluşan Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezinin görüntü, ses ve otomasyon sistemlerinin tesis edilmesi ve bu merkezde bulunan kontrol ve izleme odası, toplantı odası ve şef odasının kurulumunun yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Karayolları 11. Bölge (Van) Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

26.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Karayolları Genel Müdürlüğü, Yapım ve Danışmanlık İhaleleri Şubesi Müdürlüğü, D Blok, Kat:2 Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı İhale Salonu, Yücetepe/ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan E/I Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)
İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;
İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli Toplam Puan)
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

YIKIM SÖKÜM İŞLERİ

0,11%

0,17%

0,1

YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME YAPILMASI TEMİNİ VE MONTAJI

2,03%

3,11%

1,3

KARO HALI ALTI AKILLI ŞAP (SELF LEVELING) ATILMASI TEMİNİ VE MONTAJI (5mm)

0,09%

0,13%

0,1

ANTİSTATİK KARO HALI UYGULAMASI TEMİNİ VE MONTAJI (50x50 cm ebatlarında)

0,66%

1,02%

0,4

LAMİNANT PARKE UYGULAMASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,033%

0,05%

0,1

ÇELİK KONSTRÜKSİYON KARKAS BALKON DÖŞEMESİ TEMİNİ VE MONTAJI

0,13%

0,19%

0,1

BALKON ZEMİN SERAMİK UYGULAMASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,02%

0,031%

0,1

40X40 KUTU PROFİLLERLE ALÇIPAN TAVAN UYGULAMASI TEMİNİ VE MONTAJI

2,18%

3,34%

1,3

40X40 KUTU PROFİLLERLE ALÇIPAN TAVAN BANT UYGULAMASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,24%

0,36%

0,2

ALÇI VE BOYA TAVAN UYGULAMASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,19%

0,29%

0,2

PVC GERGİ ASMA TAVAN YAPILMASI TEMİNİ VE MONTAJI

1,22%

1,87%

0,8

BASKILI PVC GERGİ ASMA TAVAN YAPILMASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,12%

0,18%

0,1

LİNEER (BAFFLE) ASMA TAVAN YAPILMASI TEMİNİ VE MONTAJI

1,36%

2,08%

0,8

YTONG DUVAR UYGULAMASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,01%

0,014%

0,1

ALÇIPAN DUVAR YAPIM UYGULAMASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,05%

0,08%

0,1

DUVARLARDA ALÇI VE BOYA İŞLERİ TEMİNİ VE MONTAJI

0,11%

0,17%

0,1

ANTİBAKTERİYEL DUVAR KAĞIDI UYGULAMASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,07%

0,11%

0,1

VIDEOWALL EKRAN ÜNİTESİ METAL KONSTRÜKSİYON TEMİNİ VE MONTAJI

0,72%

1,1%

0,4

VIDEOWALL EKRAN ÜNİTESİ AKUSTİK AHŞAP LAKE PANEL UYGULAMASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,49%

0,75%

0,3

VIDEOWALL EKRAN ÜNİTESİ MDF+ALPİTİK KPL. ÇITA UYGULAMASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,72%

1,09%

0,4

LCD VIDEOWALL EKRAN ÜNİTESİ METAL KONSTRÜKSİYON TEMİNİ VE MONTAJI

0,73%

1,12%

0,4

LCD VIDEOWALL EKRAN ÜNİTESİ AKUSTİK AHŞAP LAKE PANEL UYGULAMASI TEMİNİ VE MONTAJI

1,69%

2,6%

1,1

LCD VIDEOWALL EKRAN ÜNİTESİ MDF+LAKE FUGALI PANEL UYGULAMASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,34%

0,52%

0,2

FUGALI AKUSTİK KUMAŞ PANEL VE ÇELİK KARKAS UYGULAMASI TEMİNİ VE MONTAJI

7,9%

12,11%

4

MDF+ALPİTİK KPL. ÇITA UYGULAMASI TEMİNİ VE MONTAJI

4,47%

6,85%

2,3

TOPLANTI ODASI PROJEKSİYON VE KONSOL ÜSTÜ MDF+LAKE BEYAZ-ANTRASİT-SİYAH PANELUYGULAMASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,9%

1,37%

0,5

15 CM YÜKSEKLİĞİNDE BEYAZ LAKE KAPLAMALI SÜPÜRGELİK UYGULAMASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,053%

0,081%

0,1

CAM DOĞRAMA UYGULAMASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,2%

0,31%

0,2

CAM KORKULUK UYGULAMASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,2%

0,3%

0,2

MDF+NATUREL AHŞAP KAPLAMALI MADENİ AKSANI DAHİL KAPI UYGULAMASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,09%

0,14%

0,1

VIDEOWALL ARKASI GİZLİ KAPI UYGULAMASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,1%

0,15%

0,1

FOTOSELLİ KAYAR KAPI UYGULAMASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,17%

0,26%

0,2

İZLEME ODASI ÇALIŞMA MASALARI TEMİNİ VE MONTAJI

1,39%

2,13%

0,9

İZLEME ODASI KESON TEMİNİ

0,26%

0,4%

0,2

İZLEME ODASI BİLGİSAYAR KASASI İÇİN TEKERLEKLİ KASA TEMİNİ

0,043%

0,07%

0,1

ŞEF ODASI MASASI TEMİNİ

0,28%

0,42%

0,2

ŞEF ODASI KESON TEMİNİ

0,033%

0,05%

0,1

ŞEF ODASI ORTA SEHPA TEMİNİ

0,045%

0,07%

0,1

ŞEF ODASI DOLAP ÜNİTESİ TEMİNİ VE MONTAJI

0,52%

0,8%

0,4

TOPLANTI ODASI TOPLANTI MASASI TEMİNİ

0,34%

0,52%

0,3

TOPLANTI ODASI KONSOL TEMİNİ VE MONTAJI

0,11%

0,17%

0,1

ÇALIŞMA MASALARI MONİTÖR TUTUCU TİP 1 (İKİLİ) TEMİNİ VE MONTAJI

0,19%

0,29%

0,1

ÇALIŞMA MASALARI MONİTÖR TUTUCU TİP-2 (TEKLİ) TEMİNİ VE MONTAJI

0,04%

0,06%

0,1

İZLEME ODASI ÇALIŞMA KOLTUĞU TEMİNİ

0,52%

0,79%

0,3

TOPLANTI ODASI TOPLANTI KOLTUĞU TEMİNİ

0,41%

0,63%

0,3

ŞEF ODASI ÇALIŞMA KOLTUĞU TEMİNİ

0,03%

0,042%

0,1

ŞEF ODASI TEKLİ MİSAFİR KOLTUĞU TEMİNİ

0,13%

0,19%

0,1

DAİRESEL AHŞAP LOGO TABELA UYGULAMASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,027%

0,041%

0,1

DAİRESEL PLEKSİGLASS LOGO TABELA UYGULAMASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,17%

0,25%

0,2

EKRAN ÜST-ALT YAZILAR TEMİNİ VE MONTAJI

0,07%

0,102%

0,1

ÖN YAPIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN TAM GÜVENLİKLİ, TAVANLAR İÇİN İŞ İSKELESİ YAPILMASI(0,00-21,50 m arası)

0,32%

0,48%

0,2

TEKERLEKLİ ALÜMİNYUM MOBİL İSKELE TEMİNİ

0,085%

0,13%

0,1

HAREKETLİ ARŞİV DOLABI TEMİNİ VE MONTAJI

0,1%

0,15%

0,1

FM200 GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEMİNİ VE MONTAJI

0,55%

0,84%

0,4

YÜKSEK TAVAN DİFÜZÖRÜ TEMİNİ VE MONTAJI Debi: 750 m3/h – Nominal Ölçü Ø315(24V Beslemeli 2-10V Oransal Kontrollü)

0,52%

0,8%

0,4

YÜKSEK TAVAN DİFÜZÖRÜ TEMİNİ VE MONTAJI Debi: 1125 m3/h – Nominal Ölçü Ø315 (Manuel Kontrollü)

0,23%

0,34%

0,2

SOĞUTMA KAPASİTESİ (NOM):4 -5 KW., ISITMA KAPASİTESİ (NOM):4,5-6 KW. TAVAN TİPİ İÇ ÜNİTETEMİNİ VE MONTAJI

0,08%

0,12%

0,1

BAKIR BORU GRUBU 3/8 " 0,8 MM (13 MM İZO) BAKIR BORULAMA TESİSATI TEMİNİ VE MONTAJI

0,02%

0,03%

0,1

DEMONT.BAKIR BORU GRUBU 3/8 " 0,8 MM (13 MM İZO) BAKIR BORULAMA TESİSATI TEMİNİ VE MONTAJI

0,0023%

0,0035%

0,1

BAKIR BORU GRUBU 1/2 " 0,8 MM (13 MM İZO) BAKIR BORULAMA TESİSATI TEMİNİ VE MONTAJI

0,015%

0,023%

0,1

DEMONT.BAKIR BORU GRUBU 1/2 " 0,8 MM (13 MM İZO) BAKIR BORULAMA TESİSATI TEMİNİ VE MONTAJI

0,0012%

0,0018%

0,1

BAKIR BORU GRUBU 1/4 " 0,8 MM (13 MM İZO) BAKIR BORULAMA TESİSATI TEMİNİ VE MONTAJI

0,0012%

0,0017%

0,1

BAKIR BORU GRUBU 5/8 " 1,0 MM (13 MM İZO) BAKIR BORULAMA TESİSATI TEMİNİ VE MONTAJI

0,029%

0,045%

0,1

DEMONT.BAKIR BORU GRUBU 5/8 " 1,0 MM (13 MM İZO) BAKIR BORULAMA TESİSATI TEMİNİ VE MONTAJI

0,0025%

0,0037%

0,1

BAKIR BORU GRUBU 7/8 " 1,0 MM (13 MM İZO) BAKIR BORULAMA TESİSATI TEMİNİ VE MONTAJI

0,009%

0,014%

0,1

DEMONT.BAKIR BORU GRUBU 7/8 " 1,0 MM (13 MM İZO) BAKIR BORULAMA TESİSATI TEMİNİ VE MONTAJI

0,0006%

0,0009%

0,1

25 KW.'A KADAR BAĞLANTI (JOİNT) ELAMANLARI TEMİNİ VE MONTAJI

0,012%

0,018%

0,1

DEMONT.25 KW.'A KADAR BAĞLANTI (JOİNT) ELAMANLARI

0,0012%

0,0018%

0,1

18.000 BTU/H SOĞUTMA KAPASİTESİNDE DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA TEMİNİ VE MONTAJI

0,13%

0,2%

0,1

24.000 BTU/H SOĞUTMA KAPASİTESİNDE DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA TEMİNİ VE MONTAJI

0,04%

0,06%

0,1

DEMONT.CAM YÜNÜ İLE ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM-POLYESTER LAMİNASYONLUTAM ESNEK (FLEXİBLE) İZOLELİ HAVA KANALLARI

0,0009%

0,0014%

0,1

CAM YÜNÜ İLE ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM-POLYESTER LAMİNASYONLUTAM ESNEK (FLEXİBLE) İZOLELİ HAVA KANALLARI TEMİNİ VE MONTAJI

0,0028%

0,0042%

0,1

DEMONT.EN GENİŞ KENARI 600 MM.YE KADAR OLANLARDA 0,60 MM. GALVANİZLİ SAÇTAN DİKDÖRTGEN HAVA KANALI YAPILMASI

0,0044%

0,0067%

0,1

EN GENİŞ KENARI 600 MM.YE KADAR OLANLARDA 0,60 MM. GALVANİZLİ SAÇTAN DİKDÖRTGENHAVA KANALI YAPILMASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,023%

0,035%

0,1

DEMONT.525X 525 DÜZ KANATLI KARE ALÜMİNYUM ANEMOSTAT

0,002%

0,003%

0,1

DEMONT.CONTALI ALÜMİNYUM HAVA DAMPERLERİ 0.10 M2'YE KADAR

0,0007%

0,0011%

0,1

CONTALI ALÜMİNYUM HAVA DAMPERLERİ 0.10 M2'YE KADAR TEMİNİ VE MONTAJI

0,014%

0,021%

0,1

DEMONT.DÖRT SLOTLU LİNEER ANEMOSTAD DİFUZÖR

0,0023%

0,0034%

0,1

DÖRT SLOTLU LİNEER ANEMOSTAD DİFUZÖR TEMİNİ VE MONTAJI

0,041%

0,062%

0,1

3X2.5 MM2 NHXMH TİPİ HALOJENSİZ ALEV İLETMEYEN İZOLELİ ÇOK DAMARLI KABLOLARİLE BESLEME HATTI TESİSİ TEMİNİ VE MONTAJI

0,009%

0,014%

0,1

HALOGENFREE KABLO İLE GÜVENLİK HATTI NORMAL SORTİ TEMİNİ VE MONTAJI

0,0041%

0,0062%

0,1

HALOGENFREE KABLO İLE GÜVENLİK HATTI KOMUTATOR SORTİ TEMİNİ VE MONTAJI

0,0074%

0,012%

0,1

HALOGENFREE KABLO İLE GÜVENLİK HATTI PARALEL SORTİ TEMİNİ VE MONTAJI

0,035%

0,053%

0,1

HALOGENFREE KABLO İLE GÜVENLİK HATTI PRİZ SORTİSİ TEMİNİ VE MONTAJI

0,14%

0,21%

0,1

SIVA ALTI, LED'Lİ DAİRESEL (DOWNLİGHT) ARMATÜR (IŞIK AKISI EN AZ 800 LM, ARMATÜR IŞIKSAL VERİMİ EN AZ 100 LM/W) TEMİNİ VE MONTAJI

0,016%

0,024%

0,1

24 V ALÜMİNYUM SOĞUTUCULU 13 W/ Mt EN AZ 36 LEDLİ BAR LED TEMİNİ VE MONTAJI

0,47%

0,71%

0,3

LED APLİK (TAVAN VE DUVAR LİNEER LED AYDINLATMA) TEMİNİ VE MONTAJI

0,72%

1,1%

0,4

OTOMASYON UYUMLU KUMANDA TEMİNİ VE MONTAJI

0,0051%

0,0077%

0,1

LED 2Lİ SPOT TEMİNİ VE MONTAJI

0,14%

0,21%

0,1

TELEVİZYON SORTİSİ TEMİNİ VE MONTAJI

0,0016%

0,0023%

0,1

UTP CAT6 SIVA ALTI TEKLİ PRİZ TEMİNİ VE MONTAJI

0,023%

0,034%

0,1

U/UTP CAT6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG BAKIR DATA KABLO TEMİNİ VE MONTAJI

0,065%

0,1%

0,1

RG 6/U-6 (CU/CU) HFFR HALOJENSİZ KOAKSİYEL KABLO TEMİNİ VE MONTAJI

0,0061%

0,01%

0,1

DİKİLİ TİP KABİNETLER 20U 600 MM * 600 MM 19" TEMİNİ VE MONTAJI

0,012%

0,019%

0,1

ÜRÜNE AİT AKSESUAR TERMOSTATLI FAN MODÜLÜ (4 FANLI) TEMİNİ VE MONTAJI

0,003%

0,0044%

0,1

ÜRÜNE AİT AKSESUAR 19" RACK TİPİ 6 LI GRUP PRİZ SİGORTALI TEMİNİ VE MONTAJI

0,0017%

0,0025%

0,1

ÜRÜNE AİT AKSESUAR 19" 1U YATAY KABLO DÜZENLEYİCİ TEMİNİ VE MONTAJI

0,0021%

0,0032%

0,1

ÜRÜNE AİT AKSESUAR 20U DİKEY KABLO DÜZENLEYİCİ TEMİNİ VE MONTAJI

0,0033%

0,005%

0,1

HDMI KABLO TEMİNİ VE MONTAJI

0,004%

0,0061%

0,1

ADRESLİ KISA DEVRE İZOLATÖRLÜ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ TEMİNİ VE MONTAJI

0,04%

0,056%

0,1

PARALEL İHBAR LAMBASI TEMİNİ VE MONTAJI

0,003%

0,0044%

0,1

DAHİLİ TİP FLAŞÖRLÜ ELEKTRONİK YANGIN İHBAR SİRENİ TEMİNİ VE MONTAJI

0,0018%

0,0027%

0,1

ASMA TAVANA MONTE EDİLECEK YANGIN İHBAR DEDEKTÖRÜ MONTAJ KİTİ TEMİNİ VE MONTAJI

0,0051%

0,008%

0,1

2X2X0,8+0,8 MM2 JE-H(ST)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARMKABLOLARI (VDE 0815) TEMİNİ VE MONTAJI

0,013%

0,019%

0,1

2X1,5 MM2 LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL VE KUMANDA KABLOSU (VDE 0812) TEMİNİVE MONTAJI

0,0023%

0,0035%

0,1

SAC PANOLARI 800 MM. GENİŞLİĞİNDE (TS EN 61439-1/2) TEMİNİ VE MONTAJI

0,035%

0,052%

0,1

DÖKÜM KUTU İÇİNE VE PANOLARA KONULACAK TSE ŞARTLARINA UYGUN BAKIR BARA TEMİN VEMONTAJI VE TS EN 60445'DEKİ RENKLERE BOYANMASI

0,0062%

0,01%

0,1

ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (6KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) TEMİNİ VE MONTAJI

0,019%

0,029%

0,1

ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 25 A. (6KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) TEMİNİ VE MONTAJI

0,0009%

0,0014%

0,1

ÜÇ FAZLI 40 A'E KADAR (10 KA) ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALAR (10 KA KESME KAPASİTELİ)TEMİNİ VE MONTAJI

0,004%

0,0058%

0,1

ÜÇ FAZLI 63 A'E KADAR (10 KA) ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALAR (10 KA KESME KAPASİTELİ)TEMİNİ VE MONTAJI

0,0026%

0,0039%

0,1

KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 2*25 A.E KADAR(30MA) TEMİNİ VE MONTAJI

0,0047%

0,0071%

0,1

KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*25 A.E KADAR(30MA) TEMİNİ VE MONTAJI

0,01%

0,016%

0,1

KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*63 A.E KADAR(30MA) TEMİNİ VE MONTAJI

0,0016%

0,0024%

0,1

KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 3*80 A.DEN 3*250 E KADAR TEMİNİ VE MONTAJI

0,014%

0,022%

0,1

4 X 200 A OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ TEMİNİ VE MONTAJI

0,035%

0,055%

0,1

450 V.A KADAR OTOMATİK KUMANDALI MERKEZİ KOMPANZASYON BATARYALARI TEMİNİ VE MONTAJI

0,014%

0,022%

0,1

450 V.A KADAR İLAVE KOMPANZASYON BATARYALARI (TS EN 60255-1)'E UYGUN TEMİNİ VE MONTAJI

0,012%

0,018%

0,1

1X16 MM2 KESİTİNDE HO7Z,O7Z1 TİPİ KABLO (ENAZ 300/500 V) TEMİNİ VE MONTAJI

0,0024%

0,0036%

0,1

1X25 MM2 KESİTİNDE HO7Z,O7Z1 TİPİ KABLO (ENAZ 300/500 V) TEMİNİ VE MONTAJI

0,0042%

0,0065%

0,1

1X35 MM2 KESİTİNDE HO7Z,O7Z1 TİPİ KABLO (ENAZ 300/500 V) TEMİNİ VE MONTAJI

0,0092%

0,015%

0,1

3X2.5 MM2 NHXMH TİPİ HALOJENSİZ ALEV İLETMEYEN İZOLELİ ÇOK DAMARLI KABLOLAR İLEBESLEME HATTI TESİSİ TEMİNİ VE MONTAJI

0,009%

0,014%

0,1

4X16 MM2 N2XH TİPİ 1KV YER ALTI KABLOLARI İLE KOLON VE BESLEME HATTI TESİSİ TEMİNİ VEMONTAJI

0,0098%

0,015%

0,1

4X50 MM2 N2XH TİPİ 1KV YER ALTI KABLOLARI İLE KOLON VE BESLEME HATTI TESİSİ TEMİNİ VEMONTAJI

0,033%

0,051%

0,1

4X70 MM2 N2XH TİPİ 1KV YER ALTI KABLOLARI İLE KOLON VE BESLEME HATTI TESİSİ TEMİNİ VEMONTAJI

0,077%

0,12%

0,1

5X2.5 MM2 N2XH TİPİ 1KV YER ALTI KABLOLARI İLE KOLON VE BESLEME HATTI TESİSİ TEMİNİ VEMONTAJI

0,004%

0,006%

0,1

5X6 MM2 N2XH TİPİ 1KV YER ALTI KABLOLARI İLE KOLON VE BESLEME HATTI TESİSİ TEMİNİ VEMONTAJI

0,01%

0,015%

0,1

DİZEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI 1500 D/D. 150 KVA TEMİNİ VE MONTAJI

0,56%

0,86%

0,3

KABLO TAVA SİSTEMLERİ TEMİNİ VE MONTAJI

0,062%

0,095%

0,1

DÖŞEME ALTI KANAL BUATI TEMİNİ VE MONTAJI

0,0023%

0,0035%

0,1

KONTROL ÜNİTESİ SİSTEMİ VE GÖRÜNTÜ YÖNETİM YAZILIMI TEMİNİ VE MONTAJI

7,59%

11,63%

4

GÖRÜNTÜ YAYIN DONANIMI (ENKODER) TEMİNİ VE MONTAJI

1,02%

1,56%

0,6

ENTEGRASYON DONANIMI (DEKODER) TEMİNİ VE MONTAJI

0,64%

0,98%

0,4

70’’ DLP DUVAR EKRAN TEMİNİ VE MONTAJI

19,44%

29,81%

8

LED AYDINLATMALI 55’’ LCD VİDEO DUVAR EKRANI TEMİNİ VE MONTAJI

1,54%

2,35%

1

55’’ LED LCD EKRAN TEMİNİ VE MONTAJI

0,29%

0,45%

0,2

86’’ İNTERAKTİF LED EKRAN TEMİNİ VE MONTAJI

0,22%

0,34%

0,2

OPERATÖR İŞ İSTASYONU TEMİNİ VE MONTAJI

2,14%

3,28%

1,3

OPERATÖR İŞ İSTASYONU MONİTÖRÜ TEMİNİ VE MONTAJI

0,32%

0,49%

0,3

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEMİNİ

0,22%

0,33%

0,2

DİJİTAL MİKSER TEMİNİ VE MONTAJI

0,27%

0,41%

0,1

KOLON TİPİ HOPARLÖR TEMİNİ VE MONTAJI

0,21%

0,32%

0,1

TAVAN TİPİ HOPARLÖR TEMİNİ VE MONTAJI

0,11%

0,17%

0,1

AMPLİFİKATÖR TİP-1 TEMİNİ VE MONTAJI

0,05%

0,08%

0,1

AMPLİFİKATÖR TİP-2 TEMİNİ VE MONTAJI

0,08%

0,12%

0,1

MASA TİPİ MİKROFON (KONTROL ODASI İÇİN) TEMİNİ VE MONTAJI

0,021%

0,032%

0,1

SİSTEM BAĞLANTILI KONNEKTÖRLERİ TEMİNİ VE MONTAJI

0,22%

0,33%

0,1

UHF YAKA TİPİ TELSİZ MİKROFON SETİ TEMİNİ VE MONTAJI

0,12%

0,18%

0,1

OTOMASYON KONTROL ÜNİTESİ TEMİNİ VE MONTAJI

0,31%

0,47%

0,2

OTOMASYON KONTROL DUVAR EKRANI TEMİNİ VE MONTAJI

0,041%

0,062%

0,1

8 KANAL RÖLE MODÜLÜ TEMİNİ VE MONTAJI

0,046%

0,071%

0,1

DIMMER MODÜLÜ TEMİNİ VE MONTAJI

0,085%

0,13%

0,1

IR PROBE TEMİNİ VE MONTAJI

0,0064%

0,01%

0,1

TABLET PC VE AKSESUARLARI TİP-1 TEMİNİ

0,058%

0,089%

0,1

TABLET PC VE AKSESUARLARI TİP-2 TEMİNİ

0,24%

0,36%

0,1

UYDU DEKODERİ TEMİNİ VE MONTAJI

0,005%

0,0075%

0,1

48 PORT GÖRÜNTÜ ANAHTARI TEMİNİ VE MONTAJI

0,94%

1,44%

0,6

ACCESS POINT TEMİNİ VE MONTAJI

0,024%

0,037%

0,1

RACK KABİNET VE AKSESUARLARI TEMİNİ VE MONTAJI

0,18%

0,28%

0,2

24 PORTLU UTP CAT6 PATCHPANEL TEMİNİ VE MONTAJI

0,02%

0,03%

0,1

48 PORTLU UTP CAT6 PATCHPANEL TEMİNİ VE MONTAJI

0,019%

0,03%

0,1

KABLOSUZ SUNUM SİSTEMİ TEMİNİ VE MONTAJI

0,45%

0,69%

0,3

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TEMİNİ VE MONTAJI

0,54%

0,82%

0,3

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) TEMİNİ VE MONTAJI

0,72%

1,1%

0,4

KONUŞMA KÜRSÜSÜ TEMİNİ

0,33%

0,51%

0,2


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir. Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükme göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01995663