VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN)
İLAN

MADDE 1 : Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz Tuşba İlçesi, İstasyon Mahallesi, ada 15 parsel 93‘de kayıtlı 3000,00 m²‘lik taşınmaz ve üzerinde bulunan tek katlı 2.600,00 m²‘lik yapı ile beraber 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35.inci maddesi (a) bendi uyarınca Kapalı Teklif suretiyle satılacaktır
MADDE 2 :
Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 19.09.2023 tarihinde Salı günü saat 10.00’da İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 3. Kat Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendi uyarınca Kapalı Teklif suretiyle satış ihalesi yapılacaktır.
MADDE 4 : İşin muhammen bedeli 36.000.000,00 TL + KDV olup muhammen bedel üzerinden  % 3 geçici teminat alınacaktır. ( 1.080.000,00 TL )
MADDE 5 : İhale Şartnamesi Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden Temin Edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
MADDE 6: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir
MADDE 7:İhale kararının tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde 1 (bir) taksit peşin olmak üzere 6 taksit halinde ( taksit aralığı 30 gün olarak belirlenmiştir) kalan taksitler yasal faizi ile ödeme yapılır.
MADDE 8: İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
Gerçek Kişiler İçin;
a)  Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)
b)  İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) (e-devlet çıktısı olabilir)
c)  Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
ç)  İmza Beyanı (Noter onaylı)
d)  Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak)
e)  Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu veya Mektubu

f) Büyükşehir Belediyesi İlişiksiz Belgesi  (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)

g) Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.)
ğ) Yer görme belgesi
Tüzel Kişiler için;
a) Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)
b) İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) (e-devlet çıktısı olabilir)
c)  Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
ç) Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak)
d) Kayıtlı olduğu Oda’dan ‘’Oda Kayıt Belgesi’’
e) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
f) Tüzel kişiliği temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza
Sürgüsü,                                                                                                                                   
g) Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu veya Mektubu
ğ) Büyükşehir Belediyesi ilişiksiz belgesi (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)
h) Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.)
ı) Yer görme belgesi
Yukarıda belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinden Belediye Encümeni'ne müracaatları;İLAN OLUNUR

#ilangovtr                   BASIN-ILN01888161

#ilangovtr Basın No ILN01888161