İHALE İLANI
1- 
TEKSTİL ATIKLARININ AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DİĞER HAKKININ 3 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLMESİİŞİ,
2-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi Kapsamında ‘’Açık Teklif Usulü’’ ile 3 Yıl Süreli Tekstil Atıklarının Toplanması işi ihalesi, Tuşba  Belediye Başkanlığı  (Abdurahmangazi Mahallesi Erciş Yolu Bulvarı No:103 Tuşba/VAN ) Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İşin Tanımı

İşin Miktarı

İşin Niteliği

Muhammen Tahmin Bedeli (TL)

%3 Geçici Teminat(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Tuşba İlçesi sınırları içerisinde oluşan tekstil /giysi atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirmesi hakkının 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi.

1 Kalem(100 Adet Kumbara)

Hizmet Alımı

330.000,00TL (3 Yıllık)

Teklif Edilen Bedelin%3’ü

21.02.2024


 

10.00


 

NOT: Muhammen tahmin bedeli KDV’den istisnadır.


2- GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLİKLERDEN İSTENECEK BELGELER

a)      Dilekçe (adres iletişim bilgileri ile iş yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

b)      Kanuni ikametgah Belgesi(Nüfus Müdürlüğünden Veya e-Devlet) ilan tarihinden itibaren olacaktır.

c)       Nüfus Cüzdan Fotokopisi

d)      İmza sirküleri veya imza beyannamesi(Noterden tasdikli)

e)      Geçici İhale Teminatı Mektubu veya nakit yatırdığına dair makbuz

f)       Adli sicil Kaydı (Varsa her ortak için ayrı ayrı sunulacaktır. Cumhuriyet Savcılığından veya e- Devlet alınabilir.)İlan tarihinden itibaren olacaktır.

g)      Şartname Bedeli Makbuzu 200,00 TL (İdaremizin veznesine yatırılacaktır.)

h)      SGK ve Vergi dairelerinden borcu yoktur Belgesi (ihale tarihi itibari ile)

i)        Tüzel kişi ise Oda Kayıt ve Yetki Belgesi (Son 6 ay içinde alınmış olacak)

j)        Ayrıca şirket veya istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ve imza beyannamesi (Noterden Tasdikli)

k)      Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişi)

l)        İdari Şartname ve ekleri (istekli tarafından kaşe ve imzalı olacaktır.)

m)    İhaleye katılım sağlayacak gerçek veya tüzel kişiye ait olmak üzere; 02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı R.G. ‘de yayımlanan “Atık Yönetimi Yönetmeliği” Ek-4 atık listesi ile 17/06/2011 tarih ve 27967 sayılı R.G. ‘de yayımlanan “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğ” ekli listesinde kodları belirtilen (20 01 10 - Giysiler) ve (20 01 11 – Tekstil Ürünleri) tehlikesiz atıklar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik Van İl Müdürlüğünden alınmış ihale tarihi itibari ile geçerli Tehlikesiz Atıklar Toplama – Ayırma Belgesi sunacaklardır. (ortak girişimlerde pilot ortağın belgeyi sunması yeterlidir)

3-  Muhammen bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat banka teminatı mektubu ihale tarihi ile en az 150 gün geçerli olmalıdır veya Van Tuşba Belediye Başkanlığı Halkbank Van Şubesi IBAN No:TR 970001200933900007000163nolu hesabına yatırılacaktır.

İlan olunur

#ilangovtr Basın No ILN01973710