2 Kısım Laboratuvar Testleri(PT-APTT ve İdrar Stribi) Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/10123

1-İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Hatuniye Mahallesi İpekyolu Caddesi İkinisan Kavşağı 65100 Merkez İPEKYOLU/VAN

c) Telefon ve faks numarası

:

4322102115 - 4322160046

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2 Kısım Laboratuvar Testleri(PT-APTT ve İdrar Stribi) Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

PT: 50.000 test APTT: 50.000 test İdrar Stribi: 332.000 test
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İlgili İdarelerin Laboratuvar Depolarına Teslim Edilecektir

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 30 gün içinde işe başlanır. Yüklenicinin uhdesinde kalan kitlerin/malzemelerin Sağlık Tesisi tarafından aksi belirtilmediği sürece, sağlık tesisin yazılı (Fax, E-Mail, Posta yolu ile) siparişlerine istinaden kitler peyder pey teslim edilecektir. Sağlık tesisi tarafından yükleniciye yapılan yazılı siparişin tebliğ tarihinden itibaren, yazılı siparişte belirtilen miktardaki malzemeler yüklenici tarafından en geç 15 gün içerisinde ilgili Sağlık Tesisine teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 30 gün içinde işe başlanır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

06.02.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Van İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1- Teklif edilen malzemelerin üretici veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını belgelemeleri ve bu belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmeleri zorunludur . İhaleye katılan istekliler, teklifleri ekinde teklif ettikleri ürünün TITUBB/UTS sisteminin kayıtlı ve onaylı Tıbbi Cihaz/ürün olduğunu belgeleyecek ve teklif vermiş olduğu her cihaz ve kitin UBB barkod numaraları yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. İdarenin talep etmesi halinde ibraz edilecektir.

2- UBB gerektirmeyen ürünler için ise bu ürünlerin UBB gerektirmediğine dair gerekçeli yazısını yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.  İdarenin talep etmesi halinde ibraz edilecektir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler cihazlara/kitlere/malzemelere hangi ........marka, ........model ve tip olduğunu belirterek  şartnameye uygunluk belgelesini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup idarenin talep etmesi halinde ibraz edilecektir.

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Tüm Kısımlar

Belge Adı

Açıklama

Yaş Belgesi

Teklif edecek cihazların sözleşme bitim tarihine kadar 15 yaşını geçmeyeceğini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. Muayene kabul aşamasında belgelendirilecektir

Katalog/ broşür/ CD/ productdatav.b. Belgesi

Katalog/ broşür/ CD/ productdatav.b. Belgesi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir. Teklif edilen cihaz/ekipmanların daha ayrıntılı incelenebilmesi amacıyla; ihale sonrası teknik özelliklerle ilgili bilgilerin yer aldığı dokümanlar Katalog/ broşür/ CD/ productdatav.b. bilgilerin talep edilmesi halinde idareye sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Yurtiçi veya yurtdışında Kamu veya özel kurumlarda alınmış her türlü kit/sarf karşılığı cihaz kullanma ve uygulama alım işi veya Kamu veya özel sektörde alınmış hertürlü laboratuvar hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir. 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01965378