Van'ın 4 ilçesine uyarı yapıldı! Van'ın 4 ilçesine uyarı yapıldı!

Mülkiyeti Van Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığına ait, Edremit İlçesi Eskicami Mahallesinde bulunan arsa 14 milyon 400 bin TL’ye satılığa çıkarıldı. Eskicami Mahallesinde ada 669 parsel 1’de kayıtlı 19 bin 313,50 metrekarelik arsa ihaleye çıkarıldı.

KDV ve diğer vergiler hariç 14.400.000,00 TL’ye satışa çıkarılan arsanın geçici teminat miktarı ise 432 bin TL olarak belirlendi.

Van Valiliği YİKOB’dan yapılan açıklamada, “Ada 669, Parsel 1’de kayıtlı taşınmazın satışı 23.05.204 Perşembe Günü saat 10:00’ de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dâhilinde Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Biriminden veya http://www.van.gov.tr/yikob internet adresinden alınabilir.” denildi.

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 • Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.
 • Tüzel kişiler noter tasdikli imza sirküleri veya beyannamesi.
 • Bağlı bulunduğu Odaya ait kayıt belgesi.
 • İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
 • Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dahili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu 2886 sayılı yasaya göre aranacaktır.
 • Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
 • İhale kararının tebliğinden itibaren ihale bedelleri on beş (15) gün içinde peşin olarak YİKOB hesaplarına ödeme yapılır.
 • Satış bedeli üzerinden yasal oranda KDV, sözleşme ve karar pulu damga vergisi ve tapudan kaynaklı bütün vergi ve harçlar vb. giderler alıcıya aittir.
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar.
 • İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
Kaynak: Vanolay - M. Ali Ortaç