Van’da kamu kurumlarına personel alımları sürüyor. Başkale Kaymakamlığından yapılan duyuruda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilecek. Başvuruları başlayan ilana ilişkin şartlar ve kontenjanlar açıklandı…

PERSONEL ALIMI İLANI

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan  “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 01/02/2024-08/02/2024 tarihleri arasında saat:17:00 mesai bitimine kadar müracaatlar alınarak 2(iki) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile 2 (iki) adet Büro Görevlisi istihdam edilecektir.” denildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

GENEL ŞARTLAR

 • T.C. Vatandaşı olmak
 • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
 • Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 40 yaşını doldurmamış olmak,
 • Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro görevlisi başvuruları için aşağıda özel şartlarda işe alınacak personel tablosunda belirtilen bölümlerden mezun olmak şartı ile 4 yıllık lisans mezunu olmak
 • Alınacak alanların tümünde Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, iş deneyimi olanlar, Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilenler işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.
 • Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2022-2023) puanlarından birinden KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak
 • Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri için Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak
 • Her aday, işe alınacak personel tablosunda belirtilen alanlardan SADECE BİRİNDEN tercihini yaparak başvuruda bulunabilecektir.
 • Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün (https://vakifilan.aile.gov.tr/Login.aspx) adresindeki ‘SYDV Personel Alım İlanları’ bölümünde bilgisayar ortamında yapılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

 •  Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımları İçin Aranacak Özel Şartlar
 • Üniversitelerin 4 Yıllık Lisans Eğitimi Veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi veya Fen Edebiyat Fakültesi Mezunu Olmak. Bu fakültelerin iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkileri, hakla ilişkiler, çalışma ekonomisi, kamu yönetimi vb. İle sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler bölümü mezunlarına öncelik verilecektir.
 • İlan Tarihi İtibariyle en az 6 (Altı) Ay öncesinden İlçe Sınırları İçerisinde İkamet Etmiş Olmak ve Bunu Belgelemek
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Olumlu Sonuçlanması
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Mülakat Komisyonu Personel Alıp Almamakta Serbesttir.
 • Büro Görevlisi Alımları İçin Aranacak Özel Şartlar
 • Üniversitelerin 4 Yıllık Lisans Eğitimi fakülte Mezunu Olmak
 • İlan Tarihi İtibariyle en az 6 (Altı) Ay öncesinden İlçe Sınırları İçerisinde İkamet Etmiş Olmak ve Bunu Belgelemek
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Olumlu Sonuçlanması
 • Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Mülakat Komisyonu Personel Alıp Almamakta Serbesttir.
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Toplam 2  (iki) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile 2 (iki) adet Büro Görevlisi alınacak ve başvuru yapanlar arasından, her alandan alınacak personel sayısının 5 katı kadar kişi 2022-2023 KPSS P3 puanı en yüksek olanlar sıralandıktan sonra mülakata davet edilecektir. Mülakata girmeye hak kazananlar Kaymakamlığımızın http://www.baskale.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
 • Sadece mülakata girenlerden 2 iş günü içinde evraklarını tamamlamaları istenecektir. Belirlenen sürede evraklarını teslim etmeyenler mülakat haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

KONTENJANLAR

BAŞVURU TARİHLERİ VE DETAYLAR

Başvurular 1 – 8 Şubat 2024 tarihleri arasında, mesai saati bitimine kadar (https://vakifilan.aile.gov.tr/Login.aspx) internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden yapılması gerekmektedir.

Mülakata girmeye hak kazananların listesi www.baskale.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Mülakata girmeyi hak eden adaylar, istenen belgeler ile birlikte Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı adresindeki Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 12 Şubat 2024 PAZARTESİ günü saat 16.30 mesai bitimine kadar bizzat veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla başvuracaklardır.

2)   KPSS şartı bulunan bu kadrolara, ilan sonucunda alınacak olan personel sayısının 5 (Beş) katı toplamı olan 2022-2023 KPSS P3 puanı ile başvurunun yapıldığı alana göre, kendi içinde, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

3)Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;

 • Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • Genel yetenek ve genel kültürü,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.

4)   Sözlü Mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

5)  Başvuruları sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde işe alınır.

DİĞER HUSUSLAR

a)  Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, sonuçları ilanından itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

b) Mülakat tarihi; sonradan Kaymakamlığın http://www.baskale.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

c) Sınav komisyonu, mülakata giren adayların hiç birini yeterli görmezse işe eleman almayacaktır.

d) İhtiyaç halinde sonradan yapılacak değişiklikler vakfımız sitesinde yayınlanacaktır

Van Başkale’de Gelincik heyecanı: İlçede bayram havası var Van Başkale’de Gelincik heyecanı: İlçede bayram havası var

e) İletişimin sağlanabilmesi için müracaat esnasında adayların en az ulaşılabilecek bir sabit, bir mobil telefon ve e-mail adreslerini belirlemeleri gerekmektedir.

MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Adresi: Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı Başkale S.Y.D.V.

Telefonu: 0530 918 68 79

Vakıf Müdürü: Gökhan KARAMAN

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi http://www.baskale.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 10 gün içerisinde istenilen belgelerin asıllarını kuruma ibraz edip tamamlayarak,

 Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ilandaki adresine teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

Kaynak: Vanolay - Haber Merkezi