Van'ın da aralarında olduğu Doğu Anadolu illerini kapsayan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılıyor. Başvuru 

Alım yapılacak sözleşmeli personel için aranan nitelikler şöyle:

Dap Personel Alım

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunlarında KPSS-P3, Ortaöğretim mezunlarında KPSS-P94 puanı esas alınacaktır. Kişinin başvurduğu pozisyon için aranan mezuniyet düzeyine göre KPSS puan türüne sahip olması gerekmektedir.)
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından;
 1. Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 2. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 3. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Son başvuru tarihi (26/04/2024) itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • İş tecrübeleri ilann şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra ve ilanın ilk başvuru tarihinden önce olmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
 • Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

Adaylar, müracaatlarını 17/04/2024 tarihinde başlayarak 26/04/2024 tarihlerinde saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde "Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti" ve "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir.

Van'da yüzlerce işçi alınacak: TIKLA BAŞVUR Van'da yüzlerce işçi alınacak: TIKLA BAŞVUR

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Adayların şahsen, e-mail, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Kaynak: Vanolay - Haber Merkezi