MADDE 1 :İlimizİpekyoluİlçesi, ŞerefiyeMahallesi, ada925 parsel 89‘da kayıtlıtaşınmazüzerindebulunanVanpark AVM binasındaBelediyeBaşkanlığımızaait11 adetdükkanınsatışihalesi

MADDE 2 : İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 3. Kat Encümen Toplantı Salonunda 26.09.2023 tarihinde saat 10:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendi uyarınca Kapalı Teklif suretiyle satış ihalesi yapılacaktır.
   MADDE 3 : İhale Şartnamesi Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden Temin Edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

MADDE 6: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir
MADDE 7:İhale kararının tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde 1 (bir) taksit peşin olmak üzere 6 taksit halinde ( taksit aralığı 30 gün olarak belirlenmiştir) kalan taksitler yasal faizi ile ödeme yapılır.

Sıra No

Kat

Bağımsız No

Hisse Oranı

Bürüt Alan

Net Alan

Muhammen Bedel

Geçici Teminat % 3

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Zemin

3

18246/1898900

182,46

173,85

40.000.000,00

1.200.000,00

 26.09.2023

 10:00

2

Zemin

4

13788/1898900

137,88

130,5

20.000.000,00

600.000,00

26.09.2023

10:00

3

Zemin

8

19136/1898900

191,36

180,47

15.000.000,00

450.000,00

26.09.2023

10:00

4

Zemin

9

81961/1898900

819,61

784,89

45.000.000,00

1.350.000,00

26.09.2023

10:00

5

1.Kat

17

47033/1898900

470,33

452,58

18.000.000,00

540.000,00

26.09.2023

10:00

6

1.Kat

18

13978/1898900

139,78

130,87

7.000.000,00

210.000,00

26.09.2023

10:00

7

1.Kat

19

15764/1898900

166,91

151,25

9.000.000,00

270.000,00

26.09.2023

10:00

8

1.Kat

22

15712/1898900

157,12

147,99

8.000.000,00

240.000,00

26.09.2023

10:00

9

1.Kat

24

15826/1898900

158,26

151,18

8.000.000,00

240.000,00

26.09.2023

10:00

10

1.Kat

25

14599/1898900

145,99

137,35

7.000.000,00

210.000,00

26.09.2023

10:00

11

1.Kat

29

8680/1898900

86,8

81,2

6.000.000,00

180.000,00

26.09.2023

10:00

MADDE 8: İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
Gerçek Kişiler İçin;
a)  Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)
b)  İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) (e-devlet çıktısı olabilir)
c)  Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
ç)İmza Beyanı (Noter onaylı)
d)Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak)
e)  Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu veya Mektubu
f) Büyükşehir Belediyesi İlişiksiz Belgesi  (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)
g) Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.)
ğ) Yer görme belgesi
Tüzel Kişiler için;
a) Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)
b) İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) (e-devlet çıktısı olabilir)
c)  Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
ç) Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak)
d) Kayıtlı olduğu Oda’dan ‘’Oda Kayıt Belgesi’’
e) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
f) Tüzel kişiliği temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza Sürgüsü,                                                                    g) Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu veya Mektubu
ğ) Büyükşehir Belediyesi ilişiksiz belgesi (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)
h) Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.)
ı) Yer görme belgesi
Yukarıda belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinde Belediye Encümeni’ne müracaatları;   
  İLAN OLUNUR

 

#ilangovtr Basın No ILN01888806