Van YYÜ Rektörlüğü İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı'ndan yapılan resmi ilana göre, kampüste bulunan 4 kantin-kafeterya işletmesinin kiraya verileceği duyuruldu. İşte ihale şartları ve kiralama bedeli…

Kampüs içindeki 4 Kantin-Kafeterya 3 yıl üzerinden Kapalı Teklif Usulü ile kiraya verilecek. İhale Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca 21 Kasım 2023 Salı  günü  saat 10:00'da yapılacak.

KİRALAMA BEDELLERİ NE KADAR?

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen dokümanları dosya içerisinde ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna sunmaları zorunludur.

GERÇEK KİŞİLER:

a) İlan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ikametgâh belgesi (Asıl)

b) Tebligat için adres beyanı (İmzalı/kaşeli)

c) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

d) T.C. Kimlik numarasını bildirmek üzere nüfus cüzdan fotokopisi

e) Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl)

f) Geçici Teminat Belgesi (Asıl);

(i) Tedavüldeki Türk Parası olarak teminat verilmesi durumunda; üniversitemizin ilgili birimine yatırıldığına dair dekont.

(ii) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur)

(iii) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

g) Teklif Mektubu (Ekteki standart forma ya da bu şartnamenin 7. maddesinin b fıkrasına uygun olacaktır)

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (Asıl), ayrıca ortak girişim için istenilen belgeler her bir ortakça ayrı ayrı verilecektir.

ı) Noter onaylı İmza Sirküleri (Asıl)

j) Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)

k) Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Faaliyet Belgesindeki NACE kodu, müracaat edilen işletme için istenen ve aşağıda belirtilen kodla birebir aynı olmalıdır.

l) Gerçek kişilerde şahsın kendisine ait Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, vekâleten katılım varsa ayrıca vekilin de adli sicil kaydı olmadığına dair belge, (Adli sicil kaydı bulunanlar bu kayıtla ilgili resmî belgeyi dosyaya koymak zorundadır. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar)

m) İsteklilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge

n) İsteklilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge

o) Kantin-Kafeterya işletmesi için katılımcılar 3308 Sayılı Meslek Eğitim Kanunun Hükümlerine göre kantin-kafeterya alanında çalıştırılacak kişi ya da kişiler (ızgara ve benzeri yiyecekler üzerinden) için alınmış ustalık belgesine sahip olma şartı aranır.

ö) Kantin-Kafeterya  İşletmeleri için Yükseköğretim Kurumlarında ihale tarihinden itibaren geriye dönük olarak son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl kantin-kafeterya işletmeciliği yaptığını ve işletmecilik yapılan idareden ilan tarihinden sonra alınmış belgeyi ibraz etmek.

p) Kitap Kafe İşletmesi için İhaleye katılacak isteklinin, TÜRKPATENT ve Marka Kurumu nezdinde kendi adına tescilli markası bulunması zorunludur. İsteklinin bu markası en az 5 yıl süredir TÜRKPATENT ve Marka Kurumu nezdinde tescilli olmalıdır. Ayrıca İstekli, iş bu kendi markasını hali hazırda; kendi işletmesi ya da franchise verme yöntemi ile Büyükşehir Belediyesi statüsünde bulunan en az üç (3) farklı şehirde, işletme bazında bir fiil kullanıyor olmalıdır.

 r) Kitap Kafe İşletmeleri için İsteklinin, kendi markası altında bulunan işletmeleri ile markasını franchise ya da lisans sözleşmesi vasıtasıyla başka kişiler yedinde kullandırdığı diğer işletmelerin; kırtasiye malzemesi ve kitap satışının yanında- yiyecek ve içecek hizmeti veren Kafe konseptinin bulunacağı bir ambiyansa sahip olması gerekmektedir.

 s) Kitap Kafe İşletmeleri için İstekli, başvurusunda belirttiği ve yukarıdaki konsept tanımına uyan markasının faaliyet ve işletme alanını betimleyen-gösteren, resmi bir internet sitesine sahip olmak zorundadır.

 ş) Kitap Kafe İşletmeleri için İsteklinin, hali hazırdaki işletmeleri ve faaliyetleri iş bu talip olduğu ihale konusu için, örnek teşkil edecek olup; isteklinin işletme faaliyetine dışardan bakıldığında, muadil işletmelerden ayırt edilebilecek ölçüde ve üniversite öğrencilerine hizmet vermesi açısından makul bir “KONSEPT” sahibi olması gerekmektedir.

t) Daha önce üniversitemizce gerçekleştirilen benzer ihalelere katılıp, ihale uhdesinde kalan fakat sözleşme imzalamayanlar ile sözleşmesini tek taraflı fesheden gerçek veya tüzel kişiler bu ihaleye giremez.

u) Kampüs alanında mevcut olarak hizmet veren işletmelerin ihale tarihi itibariyle idareye kira, su, elektrik ve ısınma giderleri vb. gibi borcu varsa bu ihaleye katılamazlar.

ü) Yer görme belgesini ibraz etmek

v) İstekliler birden fazla işletmeye teklif veremez.

y) Firmaların sunduğu tüm belgelerin Asıl olması gerekir.

TÜZEL KİŞİLER:

a) Bağlı bulunduğu odadan alınmış, ilan tarihi yılı içinde Ticari İkametgâh belgesi (Asıl)

b) Tebligat için adres beyanı (İmzalı/kaşeli)

c) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

d) Vergi kimlik numarası beyanı veya vergi levhası (İmzalı/kaşeli)

e) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl)

f) Geçici Teminat Belgesi (Asıl);

Van'daki tüm camilerde Filistin için dua edildi Van'daki tüm camilerde Filistin için dua edildi

(i) Tedavüldeki Türk parası olarak teminat verilmesi durumunda üniversitemiz ilgili birimine yatırıldığına dair dekont

(ii) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.

(iii) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

g) Teklif Mektubu (Ekteki standart forma ya da bu şartnamenin 7.  maddesinin 2. fıkrasına uygun olacaktır.

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (Asıl), ayrıca istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

ı) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)

j) Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)

k) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri (Asıl ya da noter onaylı)

l) Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi       

m) Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Faaliyet Belgesindeki NACE kodu, müracaat edilen işletme için istenen ve aşağıda belirtilen kodla birebir aynı olmalıdır.

Kaynak: Vanolay - Haber Merkezi