Van Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğü personel hizmeti ilanına çıktı. Bu kapsamda itfaiye eri, şoför, muhasebe ve bağlı birim elamanı, personel servis elemanı, ziraat personeli, bilgisayar işletmeni, revir personeli ve büro personeli alımı yapılacak. İşçi hizmet alımı ihale şartları şöyle…

Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğü’nden yapılan ilanda; “Büro personeli çalıştırılması hizmeti hizmet alımı ve itfaiye hizmetleri için işgücü çalıştırılması hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır” denildi.

KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Fabrikada istihdam edilmek üzere; İtfaiye eri 6, şoför 6, muhasebe ve bağlı birimlerde 9, personel servisi 4, ziraat 1, bilgisayar işletmeni 1, büro personeli 4, revirde 1 ve kampanyada revirde 3 kişilik personel alım hizmeti yapılacak.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamuda veya özel sektörde bir sözleşmeye bağlı olarak yapılmış her türlü personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

Van dahil 9 ilde operasyon: 88 gözaltı Van dahil 9 ilde operasyon: 88 gözaltı

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Kaynak: Vanolay - Elif Yüksek