Van YYÜ yerleşkesinde bulunan bir market ile 4 çay ocağı işletmesinin kiraya verileceği duyuruldu. İşte ihaleye katılım şartları ve tarihi…

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Yerleşkesi içinde bulunan 4 Adet  Çay Ocağı İşletmesi ve 1 Adet Market  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca, 3 (Üç) yıl üzerinden Kapalı Teklif Usulü ile kiraya verilecektir. İhale Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

İHALE TARİHİ NE ZAMAN?                                                                  

İhale tarihi, 16 Kasım 2023 Perşembe günü saat 10:00'da yapılacak.

Van’da kimlik çıkartmak artık çok kolay: Nüfusa gitmeye gerek yok Van’da kimlik çıkartmak artık çok kolay: Nüfusa gitmeye gerek yok

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen dokümanları dosya içerisinde ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna sunmaları zorunludur.

Gerçek Kişiler:

 • İlan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ikametgâh belgesi (Asıl)
 • Tebligat için adres beyanı (İmzalı/kaşeli)
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
 • T.C. Kimlik numarasını bildirmek üzere nüfus cüzdan fotokopisi
 • Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl)
 • Geçici Teminat Belgesi (Asıl); Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:
 • Tedavüldeki Türk Parası olarak teminat verilmesi durumunda; üniversitemizin ilgili birimine yatırıldığına dair dekont.
 • Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur)
 • Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
 • Teklif Mektubu (Ekteki standart forma ya da bu şartnamenin 7. maddesinin b fıkrasına uygun olacaktır)
 • Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (Asıl), ayrıca ortak girişim için istenilen belgeler her bir ortakça ayrı ayrı verilecektir.
 • Noter onaylı İmza Sirküleri (Asıl)
 • Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)
 • Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Faaliyet Belgesindeki NACE kodu, müracaat edilen işletme için istenen ve aşağıda belirtilen kodla birebir aynı olmalıdır.
 • Gerçek kişilerde şahsın kendisine ait Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, vekâleten katılım varsa ayrıca vekilin de adli sicil kaydı olmadığına dair belge, (Adli sicil kaydı bulunanlar bu kayıtla ilgili resmi belgeyi dosyaya koymak zorundadır. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar)
 • İsteklilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge
 • İsteklilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge
 • Daha önce üniversitemizce gerçekleştirilen benzer ihalelere katılıp, ihale uhdesinde kalan fakat sözleşme imzalamayanlar ile sözleşmesini tek taraflı fesheden gerçek veya tüzel kişiler bu ihaleye giremez.
 • Yer görme belgesini ibraz etmek
 • Çay Ocağı İşletmeleri için Yükseköğretim Kurumlarında ihale tarihinden itibaren geriye dönük olarak son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl çay ocağı işletmeciliği yaptığını ve işletmecilik yapılan idareden ilan tarihinden sonra alınmış belgeyi ibraz etmek.
 • Market işletmesi ihalesi için Yurt genelinde en az 10 ilde faaliyet gösterdiğine dair kanıtlayıcı belgenin olması.
 • Market işletmesi ihalesi için satışını gerçekleştirdiği ürünlerin minimum yüzde 40’ı Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçilerden temin edilen ve paketlenmesi yapılan üzerinde Tarım Kredi kooperatifleri ambalajları olan ürünler olmalıdır
 • Kampüs alanında mevcut olarak hizmet veren işletmelerin ihale tarihi itibariyle idareye kira, su, elektrik ve ısınma giderleri vb. gibi borcu varsa bu ihaleye katılamazlar.
 • İstekliler birden fazla işletmeye teklif veremez.

Tüzel kişiler:

 • Bağlı bulunduğu odadan alınmış, ilan tarihi yılı içinde Ticari İkametgâh belgesi (Asıl)
 • Tebligat için adres beyanı (İmzalı/kaşeli)
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
 • Vergi kimlik numarası beyanı veya Vergi Levhası (İmzalı/kaşeli)
 • İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl)
 • Geçici Teminat Belgesi (Asıl); Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:
 • Tedavüldeki Türk parası olarak teminat verilmesi durumunda üniversitemiz ilgili birimine yatırıldığına dair dekont
 • Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.
 • Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
 • Teklif Mektubu (Ekteki standart forma ya da bu şartnamenin 7.  maddesinin 2. fıkrasına uygun olacaktır.
 • Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (Asıl), ayrıca istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)
 • Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)
 • Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri (Asıl ya da noter onaylı)
 • Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Oda Kayıt Sicil Sureti.      
 • Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Faaliyet Belgesindeki NACE kodu, müracaat edilen işletme için istenen ve aşağıda belirtilen kodla birebir aynı olmalıdır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Kaynak: Vanolay - Kasım Keklik